• Stylowe meble z drewna
 • Meble z drewna w rustykalnym stylu
 • Komoda drewniana
 • Kolekcja Florencja
 • Kolekcja Wenecja
 • Kolekcja Skandi
 • Meble dostępne od ręki
 • PROMOCJA! RUSTYKALNY KREDENS
 • Kolekcja Country White

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. INFORMACJA O FIRMIE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFNICJE POJĘĆ
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 5. PŁATNOŚĆ, SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR TOWARÓW
 6. REKLAMACJE
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 8. DANE OSOBOWE
 9. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 

 1. INFORMACJE O FIRMIE

 

§ 1

 

Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.krainameblidrewnianych.pl                     prowadzony jest przez Piotra Guzika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kraina Mebli Drewnianych Piotr Guzik, Budzów 785, 34-211 Budzów, NIP. 5521690524, REGON: 122964210 e-mail: biuro@krainameblidrewnianych.pl tel.: 730 521 118

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE POJĘĆ

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta Ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednakże w przypadku osoby fizycznej Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji Zamówienia obejmującego dostawę Produktów zagranicę, jednakże w tym wypadku Zamówienie powinno zostać złożone w drodze indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą, z pominięciem Sklepu Internetowego.
 4. Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady jest Sprzedawca.

 

§ 3

DEFINICJE POJĘĆ

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia maja następujące znaczenie:

 

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem http://www.krainameblidrewnianych.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;
 2. Sprzedawca, Usługodawca, Administrator Danych – podmiot wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 4. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Zamówienie -  oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
 6. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na udostępnianiu Klientom formularza Zamówienia; poprzez pojęcie usług świadczonych drogą elektroniczną należy również rozumieć inne usługi, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi w/w procesu;
 7. Przedmiot Umowy - zamówione przez Klienta Produkty wraz z usługą dostawy;
 8. Produkt - towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia);
 9.  Koszyk - lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Kupującego;
 10.  Cena – cena jaką zobowiązany jest zapłacić Klient za wybrane Produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena jest wyrażona w walucie polski złoty (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług (podatek VAT). Cena w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki lub dostawy Produktu, które są odrębnie wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zapewnia, że cena wskazana w złożonym Zamówieniu, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży, zawartej na podstawie Zamówienia;
 11.  Płatność - metoda dokonania przez Klienta zapłaty za Przedmiot Umowy;
 12.  Dostawa – powierzenie przez Sprzedającego produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim) w celu dostarczenia ich Klientowi. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia produktów. Dostawa powierzana jest podmiotom, prowadzącym profesjonalną działalność w tym zakresie;
 13.  Odbiór Osobisty – osobisty odbiór produktów przeznaczonych dla Klienta, przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną, w siedzibie Sprzedawcy lub innym miejscu wskazanym w niniejszym Regulaminie;
 14.  Dowód Zakupu - rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

 

 1.  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W ramach prowadzenia Sklepu Internetowego, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę: Interaktywny Formularz – Zamówienie.

 

§ 5

USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ

 

 1.  Umowa o świadczenie usługi Interaktywny Formularz - Zamówienie, polega na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym. Umowa zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z tej usługi (dodanie produktu do Koszyka).
 2. Umowa o świadczenie usługi Interaktywny Formularz – Zamówienie zostaje zawarta na czas określony, obejmujący okres składania Zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

 

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

§ 6

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:

 

 1. złożenie Zamówienia telefonicznie;
 2. złożenie Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego;
 3. złożenie Zamówienia osobiście w sklepie Sprzedawcy.

 

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanową oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nawet jeżeli informacja ta zawiera jednostkową Cenę Produktu.
 3. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania danych odpowiadających prawdzie.
 5. W trakcie składania Zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin jest integralną częścią zawartej umowy sprzedaży.
 6. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, „wyślij zamówienie” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
 7. Po otrzymaniu przez system Sklepu Internetowego Zamówienia, klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości określonej przez Sklep Internetowy lub całości należnej kwoty. Każdorazowo po otrzymaniu przez Sprzedawcę wyżej wymienionej wpłaty wysyłana jest do Klienta  wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia.
 8. Wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia wysłana przez Sprzedawcę, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy. Umowa zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia. Zamówienie takie posiada informację o rodzaju i nazwie produktu, jego wymiarach podanych w wartościach: (szerokość x wysokość x głębokość) , kolorystyce , zastosowanych okuciach , cenie oraz ewentualnych uwagach wprowadzonych przez kupujacego.
 9. Zamówienie złożone przez Klienta, lecz niepotwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin, jest równoznaczne z niedojściem umowy do skutku.
 10. Klient może anulować złożone Zamówienie lub je zmodyfikować. W celu anulowania lub modyfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien:
 1. skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, lub;
 2. skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową

- jednakże nie później, niż do czasu otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 9. Oświadczenie Klienta dotyczące anulowania Zamówienia lub jego modyfikacji złożone po otrzymaniu przez niego wiadomości, o której mowa w ust. 9 jest bezskuteczne, chyba, że Strony uzgodnią inaczej, co nie wyłącza innych uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności uprawnień przysługujących Konsumentom.

 1. Zamówienia są obsługiwane przez Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-17:00

 

 

§ 7

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI

 

 1. Złożenie zamówienia bez Rejestracji następuje poprzez wybór Produktu za pomocą ikony „Dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Przejdź do koszyka” i dokonać zakupu.
 2. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta Produkty zostały już umieszczone w Koszyku, Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz Płatności, a następnie klika  przycisk „Zamawiam”.
 3. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do faktury oraz danych do wysyłki. Po uzupełnieniu i potwierdzeniu tych danych Klient przechodzi do podsumowania Zamówienia, na którym ukazuje się lista Zamówionych produktów, ich wartość, forma Dostawy oraz forma Płatności, adres do faktury, dodatkowe informacje zamieszczone przez Klienta oraz termin wysyłki. W przypadku poprawności tych danych Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny.

 

 1. PŁATNOŚĆ, SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR PRODUKTÓW

Ważne! Pamiętaj, podaj NIP przed wpłatą! W innym przypadku wystawiony zostanie paragon!
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wystawianie faktury z NIP-em na podstawie paragonu jest możliwe tylko dla paragonów zawierających prawidłowy numer NIP, tj. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku czy podatku od wartości dodanej.

Podstawa prawna: art.106b ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U, z 2018 r.poz.2174, z późn. zm.)

§ 8

PŁATNOŚĆ

 

 1. Z tytułu zawartej umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do zapłaty wskazanej Ceny oraz kosztów Dostawy zamówionych Produktów. W przypadku korzystania przez Klienta z możliwości osobistego odbioru Produktów Klient nie ponosi kosztów Dostawy Produktu.
 2. Cena jest wyrażona w walucie polski złoty (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług (podatek VAT). Cena w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki lub dostawy Produktu, które są odrębnie wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zapewnia, że cena wskazana w złożonym Zamówieniu, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży, zawartej na podstawie Zamówienia.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
 1. gotówkowej – płatność za pobraniem lub płatność przy odbiorze osobistym;
 1. bezgotówkowej – przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez Bank Alior o nr: 97 2490 0005 0000 4000 9348 2336
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Zamówienie, którego forma płatność została wybrana jako bezgotówkowa, nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę zaliczki za zamówione Produkty bądź płatności całej ceny za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania Zamówienia do odbioru lub wysyłki.
 4. Brak płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, którego forma płatność została wybrana jako bezgotówkowa, poczytywać będzie za anulowanie Zamówienia przez Klienta.

 

§ 9

DOSTAWA

 

 1. Zamówienie złożone przez Klienta jest kompletowane przez Sprzedawcę w ciągu czasu wysyłki określonego przy Produkcie, licząc od dnia zawarcia umowy. Na czas wysyłki składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.  Czas wysyłki podany przy produktach oznaczonych jako „dostępne na zamówienie” jest orientacyjny i może ulec zmianie. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie i w razie zbyt długiego  czasu oczekiwania może anulować zamówienie nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.
 2. Czas Dostawy Produktu jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu jego dostarczenia oraz dostępności danego Produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca powierza dostarczenie Produktów podmiotom trzecim, prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą lub dostarcza produkty własnym transportem.

 

§ 10

ODBIÓR OSOBISTY

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Klient, który składając zamówienie wybrał opcję „odbiór osobisty” jest zobowiązany do zapłaty zaliczki za zamówione Produkty. Zapłata zaliczki powinna nastąpić przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez Bank Alior o nr: 97 2490 0005 0000 4000 9348 2336.
 3. Odbiór Produktów może zostać dokonany osobiście przez Klienta, po podaniu przez niego numeru Zamówienia podlegającego odbiorowi lub przez osobę przez niego wyznaczoną dysponującą potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Sprzedawca może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
 5. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie Zamówienie Klienta będącego konsumentem może zostać anulowane, a uiszczona za Zamówienie zaliczka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata, w terminie 14 dni. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu Zamówienia. W przypadku klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo zachowania wpłaconej kwoty odpowiadającej 20% wartości zamówienia.

 

§ 11

ODBIÓR PRODUKTÓW

 

 1. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki po jej dostarczeniu w miejsce wskazane w Zamówieniu, przed jej odbiorem od przewoźnika.
 2. W przypadku, gdy przed wydaniem przesyłki Klient stwierdzi jej uszkodzenie lub ubytek, sporządzony zostaje przez przewoźnika protokół stwierdzający stan przesyłki oraz okoliczności powstania i ujawnienia szkody. Klient ma prawo żądania sporządzenia protokołu, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 3. W przypadku ujawnienia przez Klienta uszkodzenia lub ubytku przesyłki po jej wydaniu przez przewoźnika, Klient ma prawo, w terminie 7 dni zażądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z odbiorem przesyłki, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 

 1. REKLAMACJE

 

§ 12

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę Produktu.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie także do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Okres rękojmi wynosi 2 lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
 7. W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może on jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
 8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie Dowodu Zakupu przedstawionego przez Klienta.
 9. W reklamacji Klient powinien wskazać: opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji na podstawie danych podanych przez Klienta nie będzie możliwe.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 11. W celu ułatwienia procedury reklamacji Produktu Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego  udostępnianego przez Sprzedawcę.
 12. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl.
 13. W przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy: biuro@krainameblidrewnianych.pl  bądź listownie na adres Sklepu Internetowego.
 15. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji Klient powinien podać takie informacje jak: adres e-mail, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, a także dane kontaktowe.
 16. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 17. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń drewna powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania mebli przez Klienta. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mebli spowodowane:
 1. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności (tj. poniżej 50% lub powyżej 65%),
 2. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze (tj. poniżej 15°C lub powyżej 25°C),
 3. przetrzymywaniem mebli na zewnątrz, w sposób narażający je na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych,
 4. przechowywaniem mebli w odległości mniejszej niż 1 m od źródła ciepła,
 5. czyszczeniem mebli środkami zawierającymi alkohol, rozpuszczalniki lub inne substancje żrące, bądź środkami wnikającymi w powłokę drewna,
 6. naturalnym zużyciem drewna,
 7. działaniem zwierząt i owadów,
 1. Sprzedawca nie odpowiada za dyskoloryzację lub odbarwienia drewna wywołaną naturalnymi jego cechami. Sprzedawca nie odpowiada za różnice w odcieniach mebli pokrytych naturalnym woskiem oraz za jego cechę do barwienia ubrań podczas użytkowania mebli. Woski są naturalnym produktem i ze względu na ich strukturę i powłokę jaka tworzą nieuniknione jest ich ścieranie.
 2. Wymiary mebli podane na stronie internetowej sklepu mogą ulec zmianie. Zamieszczone zdjęcia ofert mogą nie odzwierciedlać dokładnie kolorów mebli i wykończeń. Kolory we wzorniku uzależnione są od ustawienia i kolorystyki monitorów Klientów. Drewno jako materiał naturalny posiada swoją strukturę i nietypowe rysy sprawiające, że każdy mebel ma swój niepowtarzalny, indywidulany charakter. Cechy naturalne drewna mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach drewna, jak również różnice w ułożeniu słoi i strukturze drewna. Nierówności struktury i słoi, sęki, przebarwienia, szczeliny, wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki oraz cechami naturalnymi drewna.
 3. Meble dostarczone przez Sprzedającego są w pełni sprawne i funkcjonalne. Dzięki swojej konstrukcji są one trwałe, solidne i mogą spełniać swoje funkcje przez wiele lat, pod warunkiem właściwego ich użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem. W szczególności:
 1. Meble w trakcie ich używania powinny być przez cały czas wypoziomowane, wszystkie elementy dokręcone i znajdować się w miejscu swojego przeznaczenia;
 2. Meble należy przed czyszczeniem odkurzyć lub odmuchnąć;
 3. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i nie narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych;
 4. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, nadmiernego przegrzewania lub wychładzania, w temperaturze od 15°C do 25°C, przy wilgotności powietrza od 50% do 65%;
 5. Meble należy trzymać z dala od źródeł ciepła (takich jak kaloryfer, grzejnik, piec, kominek, itp.), minimalna odległość powinna wynosić 1,50 m;
 6. Należy zmieniać położenie rzeczy znajdujących się na powierzchni drewna, w celu zminimalizowania ryzyka pojawienia się miejscowych odbarwień na drewnianej powierzchni.
 7. Meble powinny być czyszczone środkami do struktur drewnianych nie zawierającymi alkoholu, rozpuszczalników i innych substancji żrących oraz takich które wnikają w powłokę drewna.

 

 1. ODSTĘPIENIE OD UMOWY

 

§ 13

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta, a w przypadku umowy, która:

 

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 3. dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

 

 1. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 5, 6, 7 oraz 8 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
 3. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 4. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 5. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym Zamówieniem:

 

 1. Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów Dostawy nastąpi w takiej części,                 w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym Zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego Dostawy);
 2. nie podlegają zwrotowi te koszty Dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

 

 1. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Internetowego ponosi Konsument.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w zawartych umowach:

 

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, którzy korzystają z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i dokonają zwrotu Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo do zachowania wpłaconej kwoty w wysokości 20 % ceny brutto zakupionego Produktu oraz dokonania w tym zakresie korekty uprzednio wystawionej faktury. Koszty zwrotu Produktu ponosi w tym wypadku w całości Klient i nie ma on prawa obciążać nimi Sprzedawcy;
 2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, a tym samym zwrot towarów nie przysługuje, gdy zamówione Produkty zostały zamówione przez Sprzedawcę według specyfikacji dostarczonej przez Klienta, co obejmuje zarówno Produkty o cechach indywidualnych wyprodukowane na zamówienie Klienta, jak też Produkty o nietypowych cechach określonych przez Klienta.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

§ 14

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Wypełnienie danych w formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego zgoda.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania Zamówienia oraz wystawienia faktury.
 4. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Sprzedawcę na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, a po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w celach rachunkowych i w celu zbadania satysfakcji z dokonanego zakupu) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą). Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania, co wiązać się będzie z możliwością otrzymywania przez Klienta informacji handlowych oraz ofert pochodzących od Sprzedawcy.
 7. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24.pl” zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności tj. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł;
 8. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji Dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 11. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Sprzedawca w pisemnych umowach powierzył przetwarzanie danych osobowych:

 

 1. firmom kurierskim w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub dostawy, numeru telefonu. Dane osobowe Klienta w tym zakresie są przekazywane firmie kurierskiej w momencie zlecenia jej dostarczenia zamówionych Produktów.

 

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

 

§ 15

 

 1. Urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu Internetowego powinno spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, lub Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej, lub Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej;
 3. aktywne wtyczki - JAVA, FLASH;
 4. rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;
 5. posiadanie przez Klienta konta e-mail.

 

 1. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień;
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

 

 1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy;
 2. poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Produktu specyfikacji Zamówienia oraz Dowodu Zakupu;
 3. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r., zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta oraz innych właściwych ustaw.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.ZOBACZ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW o meblach z drewna

2017-08-28 10:58:16
Karolina
Dołączam się do wszystkich pozytywnych opinii na temat firmy. Kontakt we wszystkich etapach realizacji zamówienia
2016-03-03 15:08:37
Stanisław

Trochę się bałem zakupów przez internet, lecz okazuje się że trochę zaufania i można mieć bardzo ładne meble

2014-06-20 10:55:30
Grzesiek

Meble wysokiej jakości solidne, z naturalnych materiałów bez dykty i płyty,ledwo to zataszczyłem na swoje 4

2020-10-06 15:07:22
ELŻBIETA
Meble bardzo ładne. Dziękuję Panu Krzysztofowi za dostawę w krótszym terminie.
2022-02-01 08:28:33
Sylwia
Mebelki SUPER wykonane zgodnie z oczekiwaniem.Jakość, funkcjonalność,estetyka na wysokim poziomie.Super kontakt i
2017-05-12 17:41:44
Katarzyna
Jestem świeżo po dostawie mebli i mogę szczerze polecić zakupy w tej firmie. Wyjątkowo miła i fachowa obsługa.Jakość
2014-04-12 08:10:24
Paulina

Ceny naprawdę atrakcyjne, a jakość i wykonanie rewelacyjne. Mogę z czystym sumieniem polecić...

POZDRAWIAM

2017-08-09 12:41:29
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona z zamówionego przedpokoju.Solidne wykonanie, a stolarka mistrzostwo świata.Podziwiam ludziKraina Mebli Drewnianych
Budzów 785
34-211 Budzów

NIP: 552 169 05 24 REGON: 122964210
Nasi konsultanci odpowiedza na wszystkie Panstwa pytania:


tel. 730 521 118
tel. 730 521 119

email: biuro@krainameblidrewnianych.pl

Copyright KrainaMebliDrewnianych.pl