• Stylowe meble z drewna
 • Meble z drewna w rustykalnym stylu
 • Komoda drewniana
 • Kolekcja Florencja
 • Kolekcja Wenecja
 • Kolekcja Skandi
 • Meble dostępne od ręki
 • PROMOCJA! RUSTYKALNY KREDENS
 • Kolekcja Country White

Instrukcja użytkowania drewna oraz zasady przyjmowania reklamacji

 1. Instrukcja użytkowania drewna

 

§ 1

 

 1. Meble dostarczone przez Sprzedającego są w pełni sprawne i funkcjonalne. Dzięki swojej konstrukcji są one trwałe, solidne i mogą spełniać swoje funkcje przez wiele lat, pod warunkiem właściwego ich użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem. W szczególności:
 1. Meble w trakcie ich używania powinny być przez cały czas wypoziomowane, wszystkie elementy dokręcone i znajdować się w miejscu swojego przeznaczenia;
 2. Meble należy przed czyszczeniem odkurzyć lub odmuchnąć;
 3. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i nie narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych;
 4. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, nadmiernego przegrzewania lub wychładzania, w temperaturze od 15°C do 25°C, przy wilgotności powietrza od 50% do 65%;
 5. Meble należy trzymać z dala od źródeł ciepła (takich jak kaloryfer, grzejnik, piec, kominek, itp.), minimalna odległość powinna wynosić 1 m;
 6. Należy zmieniać położenie rzeczy znajdujących się na powierzchni drewna, w celu zminimalizowania ryzyka pojawienia się miejscowych odbarwień na drewnianej powierzchni;
 7. Meble powinny być czyszczone środkami do struktur drewnianych nie zawierającymi alkoholu, rozpuszczalników i innych substancji żrących oraz takich które wnikają w powłokę drewna.

 

 

 1. REKLAMACJE

 

§ 1

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

 1. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę Produktu.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie także do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 5. Okres rękojmi wynosi 2 lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
 6. W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może on jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
 7. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie Dowodu Zakupu przedstawionego przez Klienta.
 8. W reklamacji Klient powinien wskazać: opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji na podstawie danych podanych przez Klienta nie będzie możliwe.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 11. W celu ułatwienia procedury reklamacji Produktu Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego  udostępnianego przez Sprzedawcę.
 12. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl.
 13. W przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy: biuro@krainameblidrewnianych.pl, bądź listownie na adres Sklepu Internetowego.
 15. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji Klient powinien podać takie informacje jak: adres e-mail, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, a także dane kontaktowe.
 16. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 17. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń drewna powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania mebli przez Klienta. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mebli spowodowane:
 1. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności (tj. poniżej 50% lub powyżej 65%),
 2. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze (tj. poniżej 15°C lub powyżej 25°C),
 3. przetrzymywaniem mebli na zewnątrz, w sposób narażający je na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych,
 4. przechowywaniem mebli w odległości mniejszej niż 1,50 m od źródła ciepła,
 5. czyszczeniem mebli środkami zawierającymi alkohol, rozpuszczalniki lub inne substancje żrące, bądź środkami wnikającymi w powłokę drewna.
 6. naturalnym zużyciem drewna,
 7. działaniem zwierząt i owadów.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za dyskoloryzację lub miejscowe odbarwienia drewna wywołane naturalnymi jego cechami, bądź nieprawidłowym użytkowaniem.
 2. Wymiary mebli podane na stronie internetowej sklepu mogą ulec zmianie. Zamieszczone zdjęcia ofert mogą nie odzwierciedlają dokładnie kolorów mebli i wykończeń. Kolory we wzorniku uzależnione są od ustawienia i kolorystyki monitorów Klientów. Drewno jako materiał naturalny posiada swoją strukturę i nietypowe rysy sprawiające, że każdy mebel ma swój niepowtarzalny, indywidulany charakter. Cechy naturalne drewna mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach drewna, jak również różnice w ułożeniu słoi i strukturze drewna. Nierówności struktury i słoi, sęki, przebarwienia, szczeliny, wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki oraz cechami naturalnymi drewna.

 

 

 

 ZOBACZ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW o meblach z drewna

2017-08-28 10:58:16
Karolina
Dołączam się do wszystkich pozytywnych opinii na temat firmy. Kontakt we wszystkich etapach realizacji zamówienia
2016-03-03 15:08:37
Stanisław

Trochę się bałem zakupów przez internet, lecz okazuje się że trochę zaufania i można mieć bardzo ładne meble

2014-06-20 10:55:30
Grzesiek

Meble wysokiej jakości solidne, z naturalnych materiałów bez dykty i płyty,ledwo to zataszczyłem na swoje 4

2020-10-06 15:07:22
ELŻBIETA
Meble bardzo ładne. Dziękuję Panu Krzysztofowi za dostawę w krótszym terminie.
2022-02-01 08:28:33
Sylwia
Mebelki SUPER wykonane zgodnie z oczekiwaniem.Jakość, funkcjonalność,estetyka na wysokim poziomie.Super kontakt i
2017-05-12 17:41:44
Katarzyna
Jestem świeżo po dostawie mebli i mogę szczerze polecić zakupy w tej firmie. Wyjątkowo miła i fachowa obsługa.Jakość
2014-04-12 08:10:24
Paulina

Ceny naprawdę atrakcyjne, a jakość i wykonanie rewelacyjne. Mogę z czystym sumieniem polecić...

POZDRAWIAM

2017-08-09 12:41:29
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona z zamówionego przedpokoju.Solidne wykonanie, a stolarka mistrzostwo świata.Podziwiam ludziKraina Mebli Drewnianych
Budzów 785
34-211 Budzów

NIP: 552 169 05 24 REGON: 122964210
Nasi konsultanci odpowiedza na wszystkie Panstwa pytania:


tel. 730 521 118
tel. 730 521 119

email: biuro@krainameblidrewnianych.pl

Copyright KrainaMebliDrewnianych.pl